Revident LC/Q-TOF

Nowość 2023: Revident LC/Q-TOF stanowi kolejną generację kwadrupoli z analizatorem czasu przelotu. Posiada prawdziwie innowacyjną (elektroniczną) architekturę połączoną z inteligencją urządzenia, nowy, ultraszybki detektor oraz nowoczesny, wydajny system dostarczania kalibrantu. Sprawdza się doskonale w rutynowych badaniach przesiewowych, dokładnych analizach ilościowych mas o wysokiej rozdzielczości, identyfikacji nieznanych związków oraz wysokoprzepustowych badaniach. System Revident LC/Q-TOF jest idealny do badań małych cząsteczek w analizach środowiskowych i bezpieczeństwa żywności, jak też w analizach metabolomicznych, farmaceutycznych i sądowych.

Innowacyjne technologie zwiększające produktywność obejmują wydłużający czas działania Intelligent Reflex, planowanie strojeń i kalibracji, aby uzyskać optymalną wydajność, gdy jest ona wymagana oraz nowe oprogramowanie do zbierania danych dostosowane do różnych ról użytkowników. Wszystkie nowe funkcje pozwalają uzyskać wyższą przepustowość, która zwiększa wyniki finansowe Twojego laboratorium.

Specyfikacja

Czułość IDL (negatywna)

<40fg chloramfenikolu na kolumnie, <40 ppt

Specyfikacje IDL tylko dla nowych systemów LC/MS z zastosowaniem Agilent Jet Stream + kolumny kontrolnej + 1290 Infinity II LC

 

Czułość IDL (pozytywna)

<40fg rezerpiny na kolumnie, <40 ppt

Specyfikacje IDL tylko dla nowych systemów LC/MS z zastosowaniem Agilent Jet Stream + kolumny kontrolnej + 1290 Infinity II LC

 

Zakres dynamiczny widm

5 rzędów

 

 

Źródło jonów

Podwójne-AJS

Wielotrybowe (ESI+APCI)

Podwójne-ESI

GC/APCI

APCI

NanoESI

Szybkość zbierania danych MS

50 widm/sekundę

 

 

MS/MS Acquisition Rate

50 widm/sekundę

 

 

Cykl przełączania polarności

1,0 sek

 

 

Rozdzielczość kwadrupola (FWHM)

1,3 Da (strojenie automatyczne)

 

 

Zakres izolacji mas kwadrupola

m/z 20-4000

 

 

Platforma oprogramowania

MassHunter

 

 

Wspierane dodatki oprogramowania

MassHunter BioConfirm

Classifier

 

MassHunter VistaFlux

Lipid Annotator

Mass Profiler Professional

MassHunter Explorer

Zakres mas TOF

m/z 20-10,000

 

 

Rozdzielczość mas TOF (FWHM)

> 35,000 dla m/z 118 niezależnie od szybkości zbierania danych

 

> 60,000 dla m/z 2,722 niezależnie od szybkości zbierania danych

 

Konserwacja bez napowietrzania

Technologia VacShield

 

 

Sposób działania

 • Rozdzielanie wszystkich jonów przez kwadrupol (Q-RAI) dla większej ufności i przepustowości

W trybie zbierania danych Q-RAI kwadrupol izoluje szerokie pasmo m/z przed wejściem jonów do celki kolizyjnej, z jedną lub większą liczbą energii zderzeń powiązanymi z każdym pasmem. W rezultacie jon cząsteczkowy o niskiej energii jest często powiązany z jakościowymi jonami fragmentacyjnymi pochodzącymi z widm o wyższej energii przy jednoczesnej eliminacji jonów interferujących pochodzących ze związków spoza okna izolacji. Zaletą Q-RAI jest proste, niecelowane przygotowanie metody, pozwalające na przeprowadzenie analizy retrospektywnej, potwierdzania obecności fragmentów oraz zmniejszony szum i interferencja pochodzące ze współeluujących fragmentów.

 • Połączenie wysokiej rozdzielczości z rozszerzonym zakresem dynamicznym Q-TOF

Aby uzyskać maksymalny zakres dynamiczny, systemy Agilent Q-TOF LC/MS zbierają dane z dwóch kanałów o różnych ustawieniach, niskim i wysokim wzroście. Przed utworzeniem widma, punkty o wyższej intensywności definiowane przez kanał o niskim wzroście są wyrównywane z sygnałem z kanału o wysokim wzroście – podobnie, jak w fotografii z zastosowaniem szerokiego zakresu dynamicznego, gdzie zdjęcia o różnych czasach ekspozycji są łączone ze sobą, aby uzyskać jeden, bardziej szczegółowy obraz. W Revident LC/Q-TOF, korzystając z dwóch kanałów 10 GHz można połączyć wysoką rozdzielczość ze znacznie większym zakresem dynamicznym.

 • Inteligencja urządzenia Q-TOF LC/MS zwiększa produktywność laboratorium

Naukowcy chcą skupić się na wynikach, powierzając wykonanie pracy urządzeniom w sposób tak wydajny, jak to możliwe. Inteligencja urządzenia pozwala osiągnąć te cele dzięki planowaniu strojeń automatycznych oraz wczesnemu przypominaniu o konieczności przeprowadzenia konserwacji (EMF), dzięki czemu czynności te można wykonać w czasie dogodnym dla laboratorium. Automatyczne strojenia specyficzne dla zastosowań oraz kontrole strojenia/kalibracje mas są niezależnymi działaniami, które można przeprowadzać w dowolnych odstępach czasu, codziennie lub co miesiąc, lub w czasie określonym przez użytkownika. Przychodź do laboratorium, aby uzyskiwać wyniki badań, a tracić czas na przygotowanie urządzenia.

 • Intelligen Reflex maksymalizuje przepustowość próbek w LC/Q-TOF

Zwiększ przepustowość próbek, pozwalając urządzeniu działać, gdy zwykle pozostawałoby bezczynne. Schematy pracy Intelligent Reflex automatyzują etapy pracy, które wymagałyby działań manualnych. Z potrójnym kwadrupolem Agilent LC/MS dzielone są trzy schematy pracy zapobiegające przeniesieniu, pojawianiu się celów powyżej krzywej kalibracyjnej oraz umożliwiające szybkie badania LC. Schemat pracy umożliwiający szybkie potwierdzanie obecności spodziewanych związków w działaniu DIA z celowanym MS/S oraz schemat pracy z iteracją MS/MS są wyłączne dla LC/Q-TOF.

Zastosowania

 • Inteligentne wykrywanie spodziewanych związków w analizach żywności, środowiska i sądowych

Badanie pozostałości w analizach bezpieczeństwa żywności jest utrudnione przez stale zwiększającą się liczbę związków podlegających regulacjom. Aby uzyskać zgodność z wytycznymi SANTE, wymagane jest całkowite nakładanie jonów cząsteczkowych oraz jonów fragmentacyjnych w piku chromatograficznych, co czyni zbieranie niezależne od danych (DIA) idealnym wyborem. Nowe schematy pracy Intelligent Reflex pozwalają na automatyczne przetwarzanie początkowych analiz DIA oraz opcjonalne ponowne dozowanie próbki, aby potwierdzić wątpliwe lub zidentyfikowane pozostałości przez celowaną MS/MS o wysokiej przepustowości.

 • Molekularne i komórkowe odpowiedzi na leki

Aby lepiej zrozumieć biologię komórek oraz ich dynamiczne odpowiedzi metaboliczne na związki terapeutyczne, wymagane jest stosowanie zaawansowanych metod. Można połączyć wyniki dwóch technologii mierzących ścieżki metaboliczne w dwóch skalach, molekularnej i komórkowej. Analizator Seahorse XF zapewnia pomiary w skali komórkowej, natomiast analizy omiczne oraz przepływów ilościowych z zastosowaniem Revident LC/Q-TOF zapewniają pomiary w skali cząsteczkowej.

Cechy kluczowe

 • Spektrometria mas o wysokiej rozdzielczości (Hi-Res) może być stosowana do znacznego zwiększenia możliwości pomiarowych w analizach próbek o dużych liczbach spodziewanych związków, w tym w analizach retrospektywnych, korzystających z informacji o pełnych widmach mas

 • Jednoczesne rutynowe badania przesiewowe oraz ilościowe z zastosowaniem niezależnych od danych trybów zbierania danych możliwe dzięki czułej detekcji i identyfikacji zanieczyszczeń z utrzymaniem wydajności przy dużej szybkości zbierania danych

 • Optymalna wydajność urządzenia zwiększająca wydajność laboratorium dzięki planowaniu strojeń i kalibracji, wczesnemu przypominaniu o konieczności przeprowadzenia konserwacji oraz diagnostyce urządzenia

 • Schematy pracy Intelligent Reflex obejmują automatyczne powtarzane dozowania dla przeniesienia, nasycenia, szybkich badań przesiewowych, potwierdzania obecności związków spodziewanych oraz iteracyjna MS/MS pozwalająca na stałe zbieranie danych, gdy skupiasz się na wynikach

 • Nowe i intuicyjne oprogramowanie zbierania danych spektrometrycznych jest przystosowane do UI LC/TQ, uproszczone i dostosowane do różnych ról laboratoryjnych od technika do menedżera laboratorium i audytora

 • Identyfikacja związków nieznanych jest bardziej wydajna dzięki nowym schematom pracy oprogramowania, zapewniającym bezproblemową analizę serii próbek oraz analizę statystyczną z późniejszą identyfikacją związków na podstawie analizy istotności

 • Innowacyjny modułowy projekt obejmujący odczyty zapewnia zaawansowaną i kompletną diagnostykę urządzenia w połączeniu ze stałym monitorowaniem wszystkich istotnych informacji, co pozwala na szybkie i niezawodne wykrywanie statusu poszczególnych elementów urządzenia

 • Całkowicie nowy detektor oparty na przetwarzaniu analogowo-cyfrowym (ADC) pozwala uzyskać piki mas o wysokiej rozdzielczości oraz dokładne wykrywanie izotopów z symetrią pików zachowującą wysoką dokładność mas w różnych poziomach ilościowych

 • Nowy system dostarczania kalibrantu oraz mas referencyjnych obejmujący pompę oraz kontrolę przepływu pozwala uzyskać stałe i wiarygodne szybkości przepływu

Zastosowania

Szukaj w serwisie
Polityka cookies