6546 - LC/MS

Spektrometr mas o wysokiej rozdzielczości 6546 przyspiesza działanie laboratorium dzięki wszechstronnym schematom pracy stosowanym w badaniach metabolomicznych, nad bezpieczeństwem żywności, autentycznością żywności oraz w środowiskowych badaniach przesiewowych. Połączenie wysokiej czułości, szerokiego zakresu dynamicznego, wysokiej rozdzielczości, wierności izotopowej oraz dokładnych pomiarów mas pozwala uzyskać dane o wysokiej jakości, zapewniające zaufanie wymagane w szybkich i uproszczonych procesach przeglądu danych.

Q-RAI (rozdzielanie wszystkich jonów w kwadrupolu) i zbieranie wszystkich jonów pozwalają teraz połączyć badania przesiewowe żywności z informacjami o fragmentach jonów w celu ich identyfikacji, dzięki czemu możliwe jest jednoczesne przeprowadzanie wykrywania związków docelowych i spodziewanych. Poza tym, zwiększona rozdzielczość wraz z szerokim zakresem dynamicznym i wiernością izotopową czynią 6546 LC/Q-TOF idealną platformą dla badań metabolomicznych.

Specyfikacja

Zakres dynamiczny widm

5 rzędów wielkości

Źródło jonów

Podwójne-AJS

Wielotrybowe (ESI+APCI)

Podwójne -ESI

GC/APCI

APCI

NanoESI

Dokładność izotopowa

<5 %

Szybkość zbierania danych MS

50 widm/sek.

Dokładność mas MS (ujemna)

<0,8 ppm RMS

Dokładność mas MS (dodatnia)

<0,8 ppm RMS

Czułość MS (dodatnia)

S/N (RMS) > 500:1 dla pomiaru 1 pg rezerpiny na kolumnie

Szybkość zbierania danych MS/MS

30 widm/sek.

Dokładność mas MS/MS (ujemna)

<2 ppm RMS

Czułość MS/MS (dodatnia)

S/N (RMS) > 1500:1 dla pomiaru 1 pg rezerpiny na kolumnie

Cykl przełączania polarności

1,5 sek.

Rozdzielczość kwadrupola (FWHM)

1,3 Da (strojenie automatyczne)

Zakres izolacji mas kwadrupola

m/z 20-4000

Oprogramowanie

MassHunter

Wspierane dodatki oprogramowania

MassHunter BioConfirm

Classifier

MassHunter VistaFlux

 

Mass Profiler Professional

 

Zakres mas TOF

m/z 20-10,000

Rozdzielczość mas TOF (FWHM)

> 30,000 dla m/z 118 niezależnie od szybkości zbierania danych

 

> 60,000 dla m/z 2,722 niezależnie od szybkości zbierania danych

 

Stabilność temperatury mas

<1 ppm / 3 °C

Konserwacja bez napowietrzania

Zawór bramowy kapilary

Sposób działania

Przedstawia dokładne stosunki izotopowe oraz zapewnia stabilne śledzenie izotopów

Dokładność stosunku izotopów, wysoka rozdzielczość oraz dokładność mas są ważnymi parametrami ułatwiającymi jednoznaczną identyfikację związków. Systemy detekcji Q-TOF z konwersją analogowo-cyfrową (ADC) zapewniają stabilne stosunki izotopów. Detekcja ADC zapisuje wiele zdarzeń jonowych, umożliwiając dokładne określanie wartości mas w szerokim zakresie oraz rozległy dynamiczny zakres stężeń. Wysoka rozdzielczość Agilent 6546 LC/Q-TOF zapewnia czysty rozdział izotopologów 13C i 2H w zatłoczonych regionach analitów w ekstrakcie E. coli.

Rozdział wszystkich jonów za pomocą kwadrupola (Q-RAI) dla większego zaufania i przepustowości

W trybie zbierania Q-RAI, przed wejściem jonów do celki kolizyjnej kwadrupol izoluje szerokie pasmo m/z o jednej lub większej liczbie energii kolizyjnych związanych z każdym pasmem. W wyniku tego, niskoenergetyczny jon cząsteczkowy jest związany z jakościowymi jonami fragmentacyjnymi z widma o wyższej energii, jednocześnie eliminowane są jony interferujące pochodzące ze związków spoza okna izolacji. Zaletą Q-RAI jest proste, niecelowane przygotowanie metody, co pozwala na analizę retrospektywną, potwierdzanie fragmentów jonów oraz zmniejsza szum i interferencję pochodzące ze współeluujących fragmentów.

Połączenie wysokiej rozdzielczości z rozszerzonym zakresem dynamicznym Q-TOF

Aby uzyskać maksymalny zakres dynamiczny, systemy Agilent Q-TOF LC/MS zbierają dane z dwoma różnymi ustawieniami kanałów – z wysokim i niskim wzmocnieniem. Przed utworzeniem widma, definiowane przez kanał o niskim wzmocnieniu punkty o wyższej intensywności są wyrównywane z sygnałem z kanału o wysokim wzmocnieniu – podobnie, jak w fotografii o szerokim zakresie dynamicznym, gdzie obrazy o różnych czasach ekspozycji są łączone ze sobą, aby uzyskać jeden, bardziej szczegółowy obraz. W 6546 LC/Q-TOF, który korzysta z dwóch kanałów 10 GHz, proces ten pozwala na połączenie wysokiej rozdzielczości ze znacznie szerszym zakresem dynamicznym.

Oparta na SLIM spektrometria mas o wysokiej rozdzielczości ruchliwości jonów z MOBIE®

Dla badaczy wymagających szybkiego wglądu w uzyskiwane wyniki, MOBIE integruje się bezpośrednio z systemem LC/Q-TOF, zapewniając lepsze definicje istotnych biologicznie cząsteczek. MOBIE rozwiązuje problemy obecnych schematów pracy charakteryzacji związków biologicznych za pomocą spektrometrii mas o wysokiej rozdzielczości ruchliwości jonów (HRIM-MS) opartej na SLIM (strukturach dla bezstratnej manipulacji jonami). Ta przełomowa technologia umożliwia szybką i powtarzalną charakteryzację bioterapeutyków, skracając czas wymagany do przeprowadzenia rozdziałów LC, a jednocześnie zapewniając bardziej kompletne monitorowanie krytycznych atrybutów jakości (CQA).

Zastosowania

Szybkie zbieranie danych w szerokim zakresem dynamicznym w 6546 LC/Q-TOF

Profilowanie endogennych metabolitów stanowi wyzwanie w złożonych systemach biologicznych. Badania metabolomiczne opierają się na zbieraniu danych ilościowych i jakościowych w rozległym metabolomie. 6546 LC/Q-TOF zapewnia szybkie zbieranie danych w szerokim zakresie dynamicznym, spełniając kluczowe wymagania badania metabolitów w dużym zakresie stężeń. W połączeniu z oprogramowaniem VistaFlux, możliwe jest proste przeprowadzanie jakościowych analiz przepływu.

Przejrzyj zastosowania metabolomiczne i lipidomiczne lub webinaria dotyczące odkrywczych badań metabolomicznych, historii sukcesu i innych.

Wykrywanie spodziewanych związków w badaniach dotyczących bezpieczeństwa żywności, badaniach środowiskowych i sądowych. Liczba analitów w badaniach dotyczących bezpieczeństwa żywności, badaniach środowiskowych i sądowych stale wzrasta, co wymaga stosowania wydajnych metod badań przesiewowych. 6546 LC/Q-TOF z oprogramowaniem LC/Q-TOF Screener jest w stanie pewnie przeprowadzać analizy ilościowe związków docelowych i badania przesiewowe w trakcie tego samego schematu pracy, zapewniając doskonałą powtarzalność, dokładność mas i liniowość. Znacznie zmniejsza to złożoność analizy danych i konieczność pracochłonnego przeglądania danych podczas analiz pestycydów, PFAS i innych zanieczyszczeń środowiskowych i żywności.

Analizy związków ekstrahowalnych i wymywalnych (E&L) z zastosowaniem 6546 Q-TOF LC/MS

Głównym wyzwaniem w analizach E&L z zastosowaniem LC/MS jest identyfikacja związków spodziewanych, docelowych i nieznanych o różnych współczynnikach odpowiedzi, masie cząsteczkowej i stężeniach w złożonej mieszaninie. 6546 LC/Q-TOF zapewnia szeroki zakres dynamiczny widm, wysoką moc rozdzielczą (w trybach MS oraz MS/MS), dokładność rzędu niższego niż ppm, oraz wierność izotopową, gwarantując większe zaufanie do identyfikacji takich związków lub związków nieznanych w ekstraktach. Oprogramowanie MassHunter oferuje uzyskiwanie danych bez nadzoru użytkownika oraz analizę różnicową identyfikacji związków.

Cechy kluczowe

  • Większa wiarygodność dla niskich i wysokich stężeń dzięki jednoczesnemu dostarczaniu pięciu rzędów zakresu dynamicznego widma oraz rozdzielczości mas wynoszącej ponad 60k (dla wysokich mas) i ponad 30k (dla niskich mas)

  • Zawężone możliwości identyfikacji dzięki dokładności mas poniżej poziomów ppm oraz wierności izotopów w zakresie 5%

  • Prosta konserwacja z dostępem do źródła jonów i wlotu bez konieczności napowietrzania

  • Przekrocz ograniczenia liczby analizowanych związków docelowych oraz czasochłonnej konserwacji dzięki dokładnym bibliotekom widm mas przeznaczonym dla pestycydów, leków weterynaryjnych, mykotoksyn, związków ekstrahowanych i wymywanych oraz zanieczyszczeń wody.

  • Dostęp do schematów badań metabolomicznych dla profilowania, lipidomiki oraz ilościowych analiz przepływu

  • Skorzystaj z nowego schematu badań autentyczności żywności, aby uprościć analizę testów pochodzenia lub fałszowania

Zastosowania

Szukaj w serwisie
Polityka cookies